ข่าวประกาศ

2/3/2564 รับสมัครทุนการศึกษาประจําปี 2564 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด กำหนดส่งเอกสารขอทุนภายในวันที่ 31 มีนาคม 64 ส่งที่ภาควิชาฯ

Link Website

SMIE 4.0

ReCap 4.0 Overview

Visit us

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Call us

ติดต่อสอบถามข้อมูลของทางภาควิชา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 8134
Mobile Phone. 08-6302-6906
Fax. 0-2555-2198 

Contact us

ช่องทางติดต่อ Social Media

Email: ie@eng.kmutnb.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/ie.kmutnb