ลืมรหัสผ่าน   

 

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ)

ทำบุญศูนย์การเรียนระยองประจำปี 2558

ไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2558
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 โดยได้เริ่มรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เป็นครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา   2536

การจัดการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ  สามารถประยุกต์วิชาการเข้ากับปัญหาจริง สามารถทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาในด้านการผลิต รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในงาน ที่เกี่ยวข้องและมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ วิศวกร

อ่านต่อ

กลยุทธ์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยพิจารณา “สินค้าคงคลัง” (1) , ดร. ณัฐพล อารีรัชชกุล และอาจารย์อมรรัตน์ ชุมภู, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ,ฉบับที่ 765 ประจำวันที่ 7-2-2007 ถึง 9-2-2007
กลยุทธ์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยพิจารณา “สินค้าคงคลัง” (จบ), ดร.ณัฐพล อารีรัชชกุล และอาจารย์อมรรัตน์ ชุมภู, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, ฉบับที่ 766 ประจำวันที่ 10-2-2007 ถึง 13-2-2007
การกำหนดความต้องการของลูกค้าด้วยเทคนิค QFD, อมรรัตน์ ปินตา และก้องเดชา บ้านมหิงษ์, นิตยสาร Industrial Technology Review, ฉบับที่ 99 กรกฎาคม 2545, หน้า 118-121 (ISSN 0859-0095).
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิศวกรรมคันไซ
Yodpijit, N. (2011). “Improving Road Safety in Thailand: Human Factors Engineering and Ergonomics Perspective” Proceedings of the 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET), Phuket, Thailand, May 2-3, p. 618-621.
 

 ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด