ลืมรหัสผ่าน   

 

งานสัมผัสโลกวิศวกรรม 2559 และกิจกรรม Open House

งานนำเสนอผลงานโปสเตอร์ Poster ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2559

บริษัท DHL เข้ามาแนะนำบริษัทและสมัครงาน

โครงการ “Super IE Student”#3 (ปตท.)
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 โดยได้เริ่มรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เป็นครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา   2536

การจัดการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ  สามารถประยุกต์วิชาการเข้ากับปัญหาจริง สามารถทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาในด้านการผลิต รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในงาน ที่เกี่ยวข้องและมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร โดยได้เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรก  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ; IE)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ปีการศึกษา 2536 เป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนเต็มเวลา รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. ; MIE)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2533 
เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนเต็มเวลา รับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญา วศ.บ. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. ; X-MIE) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
(โครงการสำหรับผู้บริหาร)  ปีการศึกษา 2541 เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์เต็มวัน  รับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี วศ.บ. ทุกสาขาหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีตำแหน่งระดับผู้บริหารและดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และในหลักสูตรนี้ มีการศึกษาดูงานต่างประเทศแถบประเทศในยุโรป ประมาณ 7-10 วัน โดยหลักสูตรนี้เปิดสอนที่กรุงเทพฯ ได้ขยายการศึกษาไปที่ศูนย์ระยองและศูนย์นิคมอมตะนคร เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ทั้งปิโตรเคมีและกลั่นน้ำมัน   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. ; X-MIE R) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
(โครงการสำหรับผู้บริหาร) ศูนย์ระยอง  ปีการศึกษา 2550

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. ; X-MIE A) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. ; Y-MIE) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
(โครงการสำหรับผู้บริหารระดับต้น) เปิดสอนที่ศูนย์กรุงเทพฯ เรียน 3 วันต่อสัปดาห์ (วันอังคาร-พฤหัสบดี) ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.


ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด. ; DIE) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2546 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2551  มี  2 แบบ  คือ แบบที่ 1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี แบบที่ 2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด. ; G-DIE) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการความร่วมมือใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2549 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518  ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์  :  02-555-2000  ต่อ  8134 โทรศัพท์มือถือ : 086-3026906  โทรสาร   :  02-555-2198
URL :  www.ie.kmutnb.ac.th