ลืมรหัสผ่าน   

 
No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ)ชื่อ - สกุล : ผศ. สมชาย พรชัยวิวัฒน์
  : Asst. Prof. Somchai Pornchaivivat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 8510
อีเมล์ : scc@kmutnb.ac.th
 
 

อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.ม.(สุข ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

วศ.ม.(วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Safety Engineering

Industrial Laws
Advanced Engineering Safety

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ