ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : รศ. สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
  : Assoc. Prof. Somkiat Jongprasithporn
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 8529
อีเมล์ : somkiatjongprasithporn07@gmail.com
 
 

คุณวุฒิ                         

·       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ   

·       รองศาสตราจารย์ (Associate Professor) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ประสบการณ์การทำงาน

·       อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

·       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มจพ.

·       รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ.

·       หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจพ.

·       ที่ปรึกษางานอุตสาหกรรมมากกว่า 50 บริษัท

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ