ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล
  : Asst.Prof.Dr.Krisada Asawarungsaengkul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ext: 8136
อีเมล์ : a.krisada@gmail.com, krisadaa@kmutnb.ac.th
 
 

Lean Six Sigma Master Black Belt (Certified)

Ph.D.: Industrial Engineering

M.Eng.: Industrial Engineering 

B.Eng.: Production Engineering (2nd Class Honors)

 

Applied Statistics for Engineers

Lean Six Sigma

Lean Logistics and Supply Chain Management

Operations Research (OR)

Inventory Management

Advanced Design of Engineering Experiment (DOE) 

Operation Management (OM)

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Deeying J., Asawarungsaengkul K.*, Chutima P. , (2018), Multi-objective optimization on laser solder jet bonding process in head gimbal assembly using the response surface methodology, Optics & Laser Technology , 9: 158-168
Asawarungsaengkul, K.* and Nanthavanij, S., (2013), On Evaluation and Design of Auditory Warning Systems for Adequate Audibility, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). Vol. 19, No. 3, 2013
Asawarungsaengkul, K.*, Rattanamanee, T., and Wuttipornpun T. , (2013), A Multi-Size Compartment Vehicle Routing Problem for Multi-Product Distribution: Models and Solution Procedures, International Journal of Artificial Intelligence [ISSN 0974-0635]
Asawarungsaengkul, K. and Nanthavanij,S., (2008), Hybrid procedure for optimal design of public announcement system for adequate audibility, Thammasat International Journal of Science and Technology , Vol. 13, No. 1, January-March 2008, pp. 66-74.
Asawarungsaengkul, K. and Nanthavanij, S., (2008), Optimization Approach to Hazard Prevention Budgeting Problem, International Journal of Industrial Engineering - Theory Applications and Practice , 15(4), 330-340.
Asawarungsaengkul, K. and Nanthavanij, S., (2008), Heuristic Genetic Algorithm for Workforce Scheduling with Minimum Total Worker-location Changeover, International Journal of Industrial Engineering - Theory Applications and Practice , 15(4), 373-385.
Asawarungsaengkul K. and Nanthavanij, S., (2007), A Genetic Algorithm Approach to the Selection of Engineering Controls for Optimal Noise Reduction, ScienceAsia , 33: 89-101.
Asawarungsaengkul, K.; Nanthavanij, S.; and Chalidabhongse, J., (2007), Decision support system for designing effective noise hazard prevention strategies, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics , Vol. 13, No. 4, pp. 451-470.
Asawarungsaengkul K. and Nanthavanij, S., (2006), Design of Optimal Noise Hazard Control Strategy with Budget Constraint, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics , 12(4): 355-367.
Asawarungsaengkul, K. and Chutima P., (2002), Quality Improvement on the Slider Cutting Process, Thammasat International Journal of Science and Technology , 7: 55-63.
วารสารระดับชาติ (National Journal)
Tuntitippawan N., Asawarungsaengkul K., (2016), An artificial bee colony algorithm with local search for vehicle routing problem with backhauls and time windows, KKU Engineering Journal , 43(S3): 404-408.
Asawarungsaengkul, K. and Nanthavanij, S., (2005), Analytical Procedures for Designing an Optimal Noise Hazard Prevention Program, Industrial Engineering and Management System , 4(2): 165-175.
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Jindadee, A., Asawarungsaengkul, K., and Deeying J., (2011), Determination of the Appropriate Laser Spot Welding Parameters to Reduce the Undercut Defect of the Suspension Using Split-Plot Design, The 4th International Data Storage Technology Conference 2011
Asawarungsaengkul, K., Rattanamanee, T., and Nanthavanij S., (2012), A Multi-Compartment Vehicle Routing Problem with Splitting of the Order Quantity for Delivery of the Multiple Types of Fuel Oils to Gas Stations, The 2nd International Conference on Computer and Management (CAMAN 2012) –IEEE
Asawarungsaengkul K., Deeying J. and Boonpalit P., (2011), Quality Improvement on the Laser Spot Welding Process of a Suspension Manufacturer, Proceedings of 5th PSU-NUS International Conference on Engineering and Technology (ICET- 2011), May 2-3,2011, Phuket, Thailand, pp 648-652.
Asawarungsaengkul K. and Nanthavanij S., (2010), Optimal Truck Routing Design for Garbage Collection with Cost and Physical Workload Consideration, Proceedings of The 11th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 7-10, 2010, Melaka, Malaysia
Tarit Rattanamanee, Krisada Asawarungsaengkul, (2011), AN OPTIMIZATION APPROACH OF THE MULTI-COMPARTMENT VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH SINGLE & MULTIPLE SPLIT-PATTERN FOR FUEL OIL DELIVERY, 2011 International Conference on Computer and Computational Intelligence, ASME PRESS , http://www.asme.org/products/books/international-conference-on-computer-and-computati

http://files.asme.org/Catalog/books/PrintBook/30512.pdf

Krisada Asawarungsaengkul, Suphanan Sukamta, (2011), Process yield improvement on the gram load adjusting process of a suspension manufacturer, 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability, ICQR 2011 2011, Article number 6031733, Pages 317-321
ดร. กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, (2010), ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร , ส่วนแสดงรายละเอียดอื่นๆ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  Benchmarks - Vehicle Routing and Travelling Salesman Problems
  TSP