ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. กุศล พิมาพันธุ์ศรี
  : Asst. Dr.Kusol PIMAPUNSRI
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 8141
อีเมล์ : kusol.p@eng.kmutnb.ac.th
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Education Background

Doctoral Degree: Industrial Engineering
Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Grenoble, France

M. Eng.: Industrial Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand

B. Eng.: Production Technology (Second Class Honors)
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Pimapunsri K., Wuttipornpun T., Veeranant D., (2017), A Study of the Factors Affecting the Separation Force of Artificial Leather Laminating Process, Key Engineering Materials , Vol. 728, pp. 307-312
Pimapunsri K. and Tichkiewitch S., (2013), Integrated Design Approach for Solving Complexity of Design Problem, American Journal of Operations Research , 3(1A), pp.138-146, doi: 10.4236/ajor.2013.31A013.
Yodwangjai S. and Pimapunsri K., (2011), Application of Semantic Differential Technique and Statistical Approach to Evaluate Designer’s and Consumer’s Perception in Furniture Design, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (AIJSTPME) , Vol.4, No.1, January-March, 2011, pp.23-30.
Pimapunsri K., Butdee S., and Tichkiewitch S., (2008), Industrial Knowledge Management using Collaborative Knowledge Acquisition in a Consultancy Project, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering , Vol.31, Issue 2, December 2008, pp.803-809.
Tichkiewitch S., Radulescu B., Dragoï G., and Pimapunsri K., (2006), Knowledge Management for a Cooperative Design System, Advances in Design , Springer Series in Advanced Manufacturing, H. A. ElMaraghy and W. H. ElMaraghy, Eds. London: Springer London, 97-107.
Tichkiewitch S., Pimapunsri K., and Butdee S., (2005), Negotiation between Designers and Manufacturers in the Wood Furniture Industry, Academic Journal of Manufacturing Engineering , 3, 61-66.
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ภูมินทร์ รักษากิจ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี, (2015), การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารอัลลิลคลอไรด์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, ก.ย.-ธ.ค. 58, หน้า 393-403.
กุศล พิมาพันธุ์ศรี และ สิทธิภัทร์ มังคลสุต, (2012), ระบบพาราเมตริกฟีทเจอร์เบสเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์เตียงนอน, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พ.ค.-ส.ค. 55, หน้า 330-338.
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Weeranant D., Pimapunsri K., (2017), Application of DSM and Simulation Technique to Improve Aircraft Maintenance Master Plan, 13th International Conference on Engineering, Science and Technology , June 6-8, Thailand, pp.29-33.
Pimapunsri K. and Yodwangjai S., (2011), A Study of Consumer's Perception in Design Attributes of Furniture Using Kansei Engineering, Proceedings of 5th PSU-NUS International Conference on Engineering and Technology (ICET) , May 2-3, Phuket, Thailand, pp.592-596.
Mancarasout S. and Pimapunsri K., (2011), A Feature-Based System to Support Rapid Virtual Part Design for Furniture Products, Proceedings of 5th PSU-NUS International Conference on Engineering and Technology (ICET) , May 2-3, Phuket, Thailand, pp.597-600.
Pimapunsri K. and Tichkiewitch S., (2011), Integrated Design for Solving Imaginary Complexity in Design, CIRP - Design Conference , Proceedings of 21st CIRP 2011, March 27-29, Daejeon, South Korea, pp. 24-31.
Pimapunsri K. and Butdee S., (2008), Modeling of Collaborative Tools for Manufacturing Cluster Management, 7th IDMME Virtual Concept , October, Beijing, China.
Pimapunsri K., Tichkiewitch S., and Butdee S., (2008), Collaborative Negotiation between Designers and Manufacturers in the Wood Furniture Industry Using Particleboard or Fiberboard, 18th CIRP Design Conference: Design Synthesis , April 7-9, University of Twente, Enschede, Netherlands.
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ดารารัตน์ พึ่งทรัพย์ กุศล พิมาพันธุ์ศรี ธนสาร อินทรกำธรชัย วณิชย์ศกร ชูประคอง และสิริภา บุญชุ่ม, (2016), การพัฒนาตัวแบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการออกแบบโมดูลเครื่องจักรบนพื้นฐานระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี
ศักดิ์ชัย กุมภา กุศล พิมาพันธุ์ศรี และ สิรวิชญ์ สว่างนพ, (2016), ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการควบคุมคุณภาพและติดตามความก้าวหน้า งานเชื่อมท่อแรงดันสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี
ศุภชัย อินนะลา กุศล พิมาพันธุ์ศรี และ พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ, (2016), การประยุกต์ใช้เทคนิค SMED ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี
นพดล สุขสุลาภ และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี, (2015), ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการงานซ่อมบำรุง กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องดื่ม, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 917-923.
ชัยวัฒน์ จรัสนิวัฒน์ และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี, (2015), การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต: กรณีศึกษาชิ้นส่วนประกอบของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 847-852.
ถวิล พิชนะชน และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี, (2015), ระบบฐานความรู้การซ่อมบำรุงเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอาคารโรงแรม, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 806-812.
สิริการย์ เกตุเพชร และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี, (2015), ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานขายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ทรานสมิตเตอร์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 619-624.
ศิริวรรณ เมธีธารา กุศล พิมาพันธุ์ศรี และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์, (2015), ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรเครื่องจักร: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 644-650.
ภัทรวิน ผลสมบุญ กุศล พิมาพันธุ์ศรี และ สุรพล สุขสำอางค์, (2015), การเพิ่มประสิทธิภาพแผนงานแม่แบบการบำรุงรักษาอากาศยานและบริภัณฑ์อากาศยาน, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 148-153.
จักรกฤษ พัตระปาล และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี, (2015), การลดระยะเวลาในกระบวนการทดสอบความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 282-287.
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิศวกรรมคันไซ