ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : รศ.ดร. ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
  : Teeradej Wuttipornpun, PhD.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 8141
อีเมล์ : teeradejw@kmutnb.ac.th, teeradej.wuttipornpun@gmail.com
 
 

 

Education Background

PhD.: Industrial Engineering

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University.

M.Eng.: Industrial Engineering                                         

King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.

B.Eng.: Electrical Engineering, Second Class Honors

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand.

Areas of Interest                                                                        

Supply Chain, Logistics, and ERP Implementation in Thai Industry

So far Logistics and Supply Chain Management (SCM) have become famous in Thai industry. ERP system is one of intelligent tools to success in SCM goals. This area deals with current practice studying (As-Is process), Business Process Re-engineering, Software selection, Implementation strategy, Project management strategy, Change Management, and Training.

Production and Inventory Management (P&IM) Problems in Thai Industries.

There are various problems related to the production and inventory management (P&IM) systems in Thai industries. The characteristics and causes of such problem should be analyzed in order to design an appropriate P&IM system or to improve the performance of the system. This research aims to identify the characteristics and also caused of the encountered P&IM problems in Thai industries using an interview survey and case studies. This research also aims to suggest the types of data that should be collected for various P&IM purposed, and how to collect or estimate the data. Moreover, the appropriate database structure will be designed to orderly store the data. Simple application software will be developed to update inventory transactions.

Developing the Appropriate P&IM System for Thai Industries.

Since the situation of industries in developed and developing countries are different. Therefore, the P&IM systems widely used in developed countries, for instant, JIT, MRP, and TOC (Theory of Constraints) may not be suitable for Thai industries. An entirely new system or a modification of certain existing systems may be required by Thai industries. This research aims to recommend P&IM techniques or systems suitable for Thai industries by focusing on aggregate planning, master production scheduling, production and purchasing scheduling, and shop floor control.

Develop the ERP System for Small-to Medium-Sized Industries (SMIs) in Thailand.

Enterprise Resources Planning (ERP) software packages available in the market at present are very expensive and may be unaffordable by SMIs inThailand. The software is designed as a general tool to be applicable for almost all types of industries. It is therefore complicated and difficult to use. This research aims to design various ERP systems, which are appropriate, less complicated, easier to use, and more affordable for different types of SMIs in Thailand.

Heuristic Scheduling Algorithms

Scheduling is a topic which is well-known in the way of complexity. It requires a huge amount of efford to solve this kind of problem. Heuristic scheduling algorithm such as Simulate Annealing and Genetic Algorithm can be applied to determine the near optimal solution. The study is concerned about constructing an algorithm that is suitable and satisfied the constraints of Thai industrial problem.

Process improvement by using Lean, TQM, and JIT concept

Process improvement is one of the most important areas which needs to be maintained. Tools as Lean, JIT, and TQM are very useful to apply in order to accomplish the improvement target.

Simulation Modeling and Analysis

Simulation is one of the most powerful analysis tools. This research area involves modelling of actual and large complex systems using computer simulations and conducting analyses on the simulation results. The objectives are to study and predict the behavior of actual system, to improve the existing system, or to design new systems.

Scholarship and Awards

The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program, The Thailand Research Fund (TRF).

First Prize: Thai Small-to Medium-Sized Industries Production Planning and Software Contest

 

 

 

 

 

 

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Sukkerd, W., & Wuttipornpun, T., (2016), Hybrid genetic algorithm and tabu search for finite capacity material requirement planning system in flexible flow shop with assembly operations, Computer and Industrial Engineering , 97, 157-169.
Wuttipornpun, T., & Yenradee, P., (2014), Finite capacity material requirement planning system for assembly flow shop with alternative work centres , International Journal of Industrial and Systems Engineering
Phdungsilp A., & Wuttipornpun T, (2011), Energy and carbon modeling with multi-criteria decision-making towards sustainable industrial sector development in Thailand, Low Carbon Economy , 2, 165-172.
Phdungsilp A., & Wuttipornpun T., (2013), Analyses of the decarbonizing thailand's energy system toward low-carbon futures, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.24, pp. 187-197
Phdungsilp, A., & Wuttipornpun, T., (2010), Modeling energy consumption and CO2 emissions in Thailand’s manufacturing sector, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (AIJSTPME) , 3(2), 29-35.
Wuttipornpun, T., & Yenradee, P., (2004), Development of finite capacity material requirement planning system for assembly operations, Production Planning and Control , 15(5), 534-549.
Wuttipornpun, T., & Yenradee, P., (2007), A new approach for finite capacity material requirement planning system, Thammasat Internaional Journal of Science and Technology , 15(2), 28-51.
Wuttipornpun, T., Yenradee, P., Beullens, P., & Oudheusden, D. L., (2006), Finite capacity material requirement planning system for a multi-stage automotive-part assembly factory, Science Asia , 32, 303-313.
Wuttipornpun, T., & Yenradee, P., (2007), Performace of TOC based finite capacity material requirement planning system for a multi-stage assembly factory, Production Planning and Control , 18(8), 703-715.
วารสารระดับชาติ (National Journal)
Raksasit, P., Pimapunsri, K., & Wuttipornpun, T., (2015), Wastes reduction in allyl chloride distillation process using response surface experiment, The Journal of KMUTNB , 25(3), 393-403.
Koonmee, P., Songserm, W., & Wuttipornpun, T., (2014), The use of granular blast furnace slag in concrete manufacturing: Statistical analysis, The Journal of KMUTNB , 24(1), 103-110.
Theptawee, K., & Wuttipornpun, T., (2013), Cooling capacity improvement of reciprocating compressor with a DOE approach, The Journal of KMUTNB , 23(1), 138-147.
Sangudon, S., & Wuttipornpun, T., (2012), Application of hybrid genetic algorithms for assembly flow shop scheduling problem, The Journal of KMUTNB , 22(1), 107-117.
Praphutthakhun, K., & Wuttipornpun, T., (2011), A study of optimal proportion of factors in concrete ready mixed process using factorial experiment, The Journal of KMUTNB , 21(2), 313-320.
Wuttipornpun, T., (2010), Analysis of welding factors to determine an optimal condition of resistant spot welding process, The Journal of KMUTNB , 20(1), 1-9.
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Songserm, W.,&Wuttipornpun, T., (2017), A Genetic Algorithm Based Permutation and Non-Permutation Scheduling Heuristics for Finite Capacity Material Requirement Planning Problem, 19th International Conference on Industrial Management, Engineering and Logistics, ICMIEL 2017 , Phuket Thailand Mar 06-07, 2017, 19(3), 455-460.
Phdungsilp, A., & Wuttipornpun, T., (2011), Decision support for the selection of electric power plants generated from renewable sources, International Conference on Energy, Environment, Sustainable Development, ICEESD 2011 , Mar 29-31, Bangkok, Thailand, 202-207.
Wuttipornpun, T., & Yenradee, P., (2003), Performance analysis of finite capacity material requirement planning system for a capacity-constrained flow shop., In Proceedings of the 12th International Pacific Conference on Automotive Engineering, IPCAE 2003 , 1-4 April 2003, Bangkok, Thailand.
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
Pipattananan, P.,&Wuttipornpun, T., (2016), Defects Reduction in Flexible Printed Circuit Board Electroplating Process, 7th National Conference of Industrial Operations Development 2016 , May 12, 2016, Richmond Hotel, Nonthaburi, Thailand.
Masamran, W., & Wuttipornpun, T., (2009), A study of effects of AGV control factors in flexible manufacturing system, Proceedings of Industrial Engineering Network Conference 2009 , 21-22 October 2009, Khonkean, Thailand, 1318-1326.
Praphutthakhun, K., & Wuttipornpun, T., (2009), Determination of optimal factors in concrete mixing process using design of experiment, Proceedings of Industrial Engineering Network Conference 2009 , 21-22 October 2009, Khonkean, Thailand, 620-627.
Henprasert, W., & Wuttipornpun, T., (2009), Production scheduling for MRP system under capacity and overtime constraints, Proceedings of Industrial Engineering Network Conference 2009 , 21-22 October 2009, Khonkean, Thailand, 37-45.
Sae-Jew, J., Monthatipkul, C., & Wuttipornpun, T., (2007), A dynamic set partitioning-based model for the vehicle routing problem, In Proceedings of the 7th Industrial Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management , 15-16 November 2007, Bangkok Thailand.
Monthatipkul, C., & Wuttipornpun, T., (2007),  A mixed integer programming model to control a One-warehouse/N-Store supply chain, In Proceedings of the 7th Industrial Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management , 15-16 November 2007, Bangkok Thailand.
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ