ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ดร. สิรวิชญ์ สว่างนพ
  : Siravit Swangnop
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : siravit.s@eng.kmutnb.ac.th
 
 

 Interested area: System design, Process improvement, Desicion support system, Lean manufacturing 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Pirunporn Pipattanaporn and Siravit Swangnop, (2016), Production Planning for Plastic Automotive parts, Journal of Engineering Research and Innovation
Siravit Swangnop and Paveena Chaovalitwongse, (2015), Joint Requirement of Two Multi-skill Resource Types in Multi-period Multi-site Assignment Problems, Engineering Journal
Siravit Swangnop and Paveena Chaovalitwongse, (2014), A Two-Step Tabu Search Heuristic for Multi-Period Multi-Site Assignment Problem with Joint Requirement of Multiple Resource Types, Engineering Journal
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Siravit Swangnop, Pavit Ratanathanmasa and Kunakorn Wonwarna, (2017), Decision Support System for Preparing Daily Use Raw Materials for Bubble Tea Shop, 2017 International Conference on Engineering and Natural Science – Summer Session (ICENS-Summer 2017)
Siravit Swangnop, Paveena Chaovalitwongse, (2013), A TABU SEARCH HEURISTIC FOR MULTI-PERIOD MULTI-SITE ASSIGNMENT PROBLEM WITH JOINT REQUIREMENT OF MULTIPLE RESOURCE TYPES, International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ญาณวโรตม์ พงศ์เศรษฐไพศาล ปวีณา เชาวลิตวงศ์ และ สิรวิชญ์ สว่างนพ, (2017), การออกแบบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสมรรถนะสายการผลิต, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560
สุวรา บุญภากร นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี ภูมิ เหลืองจามีกร อมรศิริ วิลาสเดชานนท์ และสิรวิชญ์ สว่างนพ, (2017), การออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ภัทราภรณ์ เหนือศรี สิรวิชญ์ สว่างนพ ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพย์วรรณ, (2017), แนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ในร้านอาหาร, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ และ สิรวิชญ์ สว่างนพ, (2017), การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถขยะ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560
รัชนีพร ยุกตปรีชา นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี และ สิรวิชญ์ สว่างนพ, (2016), การวางแผนการผลิตกระจกแผ่นเรียบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559
ลัดดาวัลย์ ภู่แปลง และสิรวิชญ์ สว่างนพ, (2016), การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคาถังความดัน: กรณีศึกษา บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
ภานุมาศ แสงประเสริฐ และสิรวิชญ์ สว่างนพ, (2016), การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ค้า: กรณีศึกษา บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
ศักดิ์ชัย กุมภา, กุศล พิมาพันธุ์ศรี และ สิรวิชญ์ สว่างนพ, (2016), ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการควบคุมคุณภาพและติดตามความก้าวหน้างานเชื่อมท่อแรงดันสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
ชัชฎาภา ดีวุ่น, สิรวิชญ์ สว่างนพ และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์, (2016), การประยุกต์ใช้สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองแฟคทอเรียลแบบ 2ู3, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
สิรวิชญ์ สว่างนพ และผศ.ดร. เหรียญ บุญดีสกุลโชค, (2008), เเนวทางการบริหารบุคลากรทางการเเพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่าย, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ