ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. วรพจน์ มีถม
  : Asst. Dr.WARAPOJ MEETHOM
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 117
อีเมล์ : warapojm@kmutnb.ac.th
 
 

 2534 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Kengpol, A., Meethom, W. and Tuominen, M., (2012), The Development of a Decision Support System in Multimodal Transportation Routing within Greater Mekong Sub-Region Countries, International Journal of Production Economics.
วารสารระดับชาติ (National Journal)
วรพจน์ มีถม สมชาย พรชัยวิวัฒน์ , (2011), การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระหว่างไทยกับเวียดนาม , วิศวกรรมสาร มข. , เล่มที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2554
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Meethom, W., Kengpol, A. , (2008), Study on the weight of the assessment criteria for Thailand Quality Award, Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2008 , pp.2027-2031, Singapore. 8-11 Dec. 2008
Kengpol, A., Meethom, W., (2009), Design of a Decision Support System in Multimodal Transportation routing within GMS Countries, International Conference on Production Research 20th , (ICPR20th: 2 – 6 August 2009) Shanghai, China
Meethom, W., Kengpol, A., (2009), Design of a Decision Support System for Selecting Multimodal Transportation route: An Integrated Model Using AHP and ZOGP Case Study Thailand-Vietnam, International Conference of Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM09) , Hong Kong, pp.2304-2308, December 8-11, 2009.
Kengpol, A., Meethom, W., and Tuominen, M., (2010), A DSS IN MULTIMODAL TRANSPORTATION ROUTING WITHIN GMS COUNTRIES, International Purchasing and Supply education research (IPSERA Conference 2010) , Lappeenranta, Finland, 16 – 19 May, 2010.
Kengpol, A., Meethom, W. and Tuominen, M., (2010), A Holistic Decision Support System in Multimodal Transportation Routing within GMS Countries, Preprints of Sixteenth International Working Seminar on Production Economics , Volume 1, March, pp.273-284, Innsbruck, Austria.
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
อรรถกร เก่งพล วรพจน์ มีถม , (2009), การออกแบบระบบการตัดสินใจ เลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทยกับเวียดนาม, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ,  จังหวัดขอนแก่น, ตุลาคม 2552 (ได้รับรางวัลบทความเด่นประจำปี 2552)
วรพจน์ มีถม อรรถกร เก่งพล สมชาย พรชัยวิวัฒน์., (2010), การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม., การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 (VCML2010) , จังหวัดกระบี่ อ่าวนาง วันที่ 11-12 พ.ย.2553. (ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร VCML)
วรพจน์ มีถม, นาตยา แก้วแย้ม, สมศิริ สวัสดิ์ศรี, (2010), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับงานของผู้ให้บริการด้านการจัดส่งสินค้าทางถนน ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 (VCML2010) , จ.กระบี่ อ่าวนาง วันที่ 11-12 พ.ย.2553
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ