ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. ชยธัช เผือกสามัญ
  : Chayathach Phuaksaman
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โทรศัพท์ : 02-5874842 ต่อ 107
อีเมล์ : chayathachp@kmutnb.ac.th
 
 

 Ph.D. (Industrial Engineering)

Chulalongkorn University

M.Eng. (Industrial Engineering)

Chulalongkorn University

B.Eng. (Production Engineering)

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

 

 

Fields of Interest              

 • Supply Chain Management
 • Logistic
 • Engineering Economics
 • Financial Engineering
 • Investment Analysis
 • Feasibility Study
 • Engineering Statistic
 • Production Management
 • Operations Management
 • Operations Management in Medical Business
 • Operations Management in Service Business
 • Productivity Improvement
 • Lean Manufacturing
 • Strategic Planning

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Worrapon Wangkananon,Chayathach Phuaksaman,Thongchai Koobkokkruad,Surapol Natakankitkul, (2017), An extreme vertices mixture design approach to optimization of tyrosinase inhibition effects, Engineering Journal (EJ)
Chartchai Usadornsak,Chayathach Phuaksaman, (2017), The Genetic Algorithms for Dynamic Order Volume with Randomly and Inconsecutively Demands, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology (KMUTNB: IJAST) , Vol.10, No.4, October–December, 2017:ISSN: 2465-4531
Chayathach Phuaksaman,Worrapon Wangkananon, (2017), Optimization of Material Selection for Whitening Cream: Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm Approach, Key Engineering Materials 728:416-421 , DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.728.416
Chayathach Phuaksaman, (2013), The Continuous Facility Layout Problem with Determination of Entrance and Exit Location, King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
P. Chayathuch and C.Paveena, (2010), Heuristic Algorithms for Integration of Inventory and Transportation Decision in Single-depot Multi-Retailer System, International Journal of Logistics and Transport , Volume 4, Number 2 - October, 2010
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Worrapon WANGKANANON, Chayathach Phuaksaman, Thongchai KOOBKOKKRUAD, Surapol NATAKANKITKUL, (2017), SYNERGISTIC EFFECTS OF COMBINED EMBLICA EXTRACT, L-ASCORBIC ACID, AND KOJIC ACID ON TYROSINASE INHIBITION, the 24th Conference of the International Federation of Science of Cosmetic Chemists (IFSCC Conference 2017)
Chartchai Usadornsak and Chayathach Phuaksaman, (2015), An Inventory Routing Problem under dynamic and stochastic demand, The 10th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2015)
P. Chayathuch and C.Paveena, (2008), A Shortest Path-Based Heuristic for Inventory Routing Problem, 1st AUN/SEED-Net Regional Conference in Manufacturing Engineering (AUN/SEED-Net - RC ManuE 2008) , Philippines, 2008
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
วรธน ติลกการย*,กฤษดา อัศวรุงแสงกุล และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2016), อัลกอริทึมอาณานิคมมดสําหรับการแกปญหาการแกปญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูประเภทที่ 1, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD)
เมธาวดี ฤทธิ์เลิศ, กฤษดา อัศวรุงแสงกุล และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2016), การปรับปรุงดัชนีความสามารถในกระบวนการดานสมรรถนะของกระบวนการประกอบฮารดดิสก โดยการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD)
มาโนช ทองเจือ, ณิชกุล ไชยศร, บรรรหาญ ลิลา และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2012), การปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ด้วยการบารุงรักษาด้วยตนเอง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK)
สุรเชษฐ์ เลิศอักษรวรกิจ และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2014), การวางแผนสำหรับอุโมงค์ส่งน้ำประปา ในภาวะที่มีการซ่อมบำรุงด้วยการจำลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาอุโมงค์ส่งน้ำของการประปานครหลวง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD)
สหภทัร โล่วลัญช์พณิช และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2014), การบริหารอุโมงค์ส่งน้ำของการประปานครหลวงด้วยวิธีเมตาฮิวริสติก, ด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD)
สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2013), การหมุนเวียนงานของพนักงานโดยพิจารณาถึงการเรียนรู้และการถดถอยของทักษะในการทำงาน กรณีศึกษาห้องทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK)
กัญญารัตน์ มีระสิง และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2013), การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำอัดลมสำหรับบริการกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีฮิวริสติก, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD)
เปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย และ ชยธัช เผือกสามัญ, (2012), วิธีการฮิวริสติกสาหรับปัญหาการวางผังโรงงานแบบพลวัตในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK)
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถาณการณ์แบบมอนติคาร์โลเพื่อหานโยบายการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า, (2012), การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลเพื่อหานโยบายการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา:อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET)
ชยธัช เผือกสามัญ และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์, (2003), การหาที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางการขนส่งที่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการส่งมอบ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network) , 2003
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ