ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. ธนสาร อินทรกำธรชัย
  : Asst. Dr.Thanasan Intarakumthornchai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-5874842 ต่อ 106
อีเมล์ : thanasani@kmutnb.ac.th, intara99@yahoo.com
 
 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรม อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

วศ.ม.(วิศวกรรม อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ด.(วิศวกรรม อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Production and Product Desing
Finite Element Application
Computer Aided Design in Manufacturing

Advanced Manufacturing Process and System

Sheet Metal Forming and Sheet Hydroforming

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
Thanasan Intarakumthornchai, Suwat Jirathearanat, Sirichan Thongprasert, Pramote Dechaumphai, (2010), FEA BASED OPTIMIZATION OF BLANK HOLDER FORCE AND PRESSURE FOR HYDROMECHANICAL DEEP DRAWING OF PARABOLIC CUP USING 2-D INTERVAL HALVING AND RSM METHODS, Engineering Journal (EJ) : International Journal
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Thanasan Intarakumthornchai, Suwat Jirathearanat, Jittichai Juntaratin, (2011), Determination of loading paths in hydromechanical deep drawing process of parabolic cup with FEA based 2-D interval halving and fuzzy logic, METEC Insteel CON 2011 (4th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking)
Maneeratana, K., Putivisutisak, S., Sucharitpwatskul, S., Intarakumtornchai, T. and Chaiyapinunt, S., (2005), A Three-Dimensional Simulation of Flow Mixing in a Mixing Head of an Injection Moulding Machine, The Eighth Asian Symposium on Visualization
Thanasan Intarakumthornchai, Suwat Jirathearanat, Sirichan Thongprasert, Pramote Dechaumphai, (2006), Blank holder force control using FEA coupled with optimization technique for increasing formability of high strength steels, Proceedings of the 7th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2006
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ธนสาร อินทรกำธรชัย และ สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ, (2011), บทความวิชาการเรื่อง การขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011)
ธนสาร อินทรกำธรชัย, สุวลี สวัสดิ์สลุง, ทัศนีย์ พึ่งแย้ม, สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ, (2010), การหาคุณสมบัติช่วงพลาสติกของโลหะแผ่นเกรด SPCC ด้วยการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำ และอิทธิพลการเบี่ยงในช่วง 6 ซิกม่า, การประชุมวิชาการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ