ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ. อมรรัตน์ ชุมภู
  : Asst. Prof.Amonrat Chumphoo
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 8135
อีเมล์ : apt@kmutnb.ac.th
 
 

คุณวุฒิ

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 


งานวิจัยที่แล้วเสร็จและแหล่งทุน

การพัฒนาแบบจำลองโซ่อุปทานในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และการพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (หัวหน้าโครงการ), แหล่งทุน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แนวทางการกำหนดมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่อัดประสานที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประเมินศักยภาพการแข่งขันเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่อัดประสานเพื่อจำหน่ายภายในและภายนอกประเทศ (หัวหน้าโครงการ), แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
อมรรัตน์ ชุมภู และชาติชาย อัศดรศักดิ์, (2013), การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2556
อมรรัตน์ ชุมภู, (2008), การพัฒนาโปรแกรมและออกแบบฐานข้อมูลเพื่อสรุปตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน ในสายการผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบอัญมณี, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2551
อมรรัตน์ ปินตา และอรรถกร เก่งพล, (2003), การปรับปรุงสินค้าโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ ทางคุณภาพ (QFD): กรณีศึกษาโรงงานผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษา, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2546
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
Amonrat Chumphoo, Ratapol Wudhikarn, and Pitipong Yodmongkol, (2017), Intellectual Capital Factors Using ANP-QFD for Limestone SME Relocating Multi-criteria Decision Making, Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2017 (APIEMS 2017), Yogyakarta, Indonesia, 3-6 December 2017
Amonrat Chumphoo, (2013), Applying an AHP-HOQ to Determine Ready Mixed Concrete Business Strategic in Rural Area of Thailand: a Preliminary Study, 2013 International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS), November 7-9, 2013, Osaka, Japan
Amonrat Chumphoo; Pisal Yenradee; and Bundit Limmeechokchai, (2012), Analysis and selection of the best combination of energy policies: a case of Thailand’s energy system, the Third TSME International Conference on Mechanical Engineering , 24-27 October 2012, Chiang Rai, Thailand, 8 p.
Amonrat Chumphoo ; Pisal Yenradee and Bundit Limmeechokechai, (2011), Effect on KPIs of energy policies of Thailand, the Second TSME International Conference on Mechanical Engineering , 19-21 October, 2011, Krabi, Thailand, 9 p.
Sakkarin Choodoung , Athakorn Kengpol and Amonrat Chumphoo,, (2009), Test of Meal Furniture Set Made by Presley Bended Bamboo using the BIFMA’s Standard, APIEMS 2009 , Dec. 14-16,2009 Kitakyushu, Japan
Sakkarin Choodoung , Amonrat Chumphoo, Rattana Attapoomsuwan and Athakorn Kengpol, (2009), Study of Factors in Purchasing Compressed Bamboo Furniture, APIEMS 2009 , Dec. 14-16,2009 Kitakyushu, Japan
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
อรรคพล พิมพา, (2017), การปรับปรุงการทำงานของศูนย์บริการขัดเคลือบสี พ่นกันสนิมรถยนต์ โดยประยุกต์เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (The 9th Rajamangala University of Technology National Conference (9th RMUTNC), 7-9 สิงหาคม 2560, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี, นนทบุรี
ชัชรินทร์ โพธิ์ดี และอมรรัตน์ ชุมภู, (2017), การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบในการให้ความร้อนหลังการเชื่อมท่อเหล็กคาร์บอน, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (The 9th Rajamangala University of Technology National Conference (9th RMUTNC), 7-9 สิงหาคม 2560, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี, นนทบุรี
สถาพร ไผ่แผน และอมรรัตน์ ชุมภู, (2017), การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการประกอบสายไฟสำหรับเครื่องซักผ้า, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (The 9th Rajamangala University of Technology National Conference (9th RMUTNC), 7-9 สิงหาคม 2560, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี, นนทบุรี
โสธร คงแก้ว และอมรรัตน์ ชุมภู, (2016), การปรับปรุงการบริการของสถาบันฝึกอบรมอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพแบบ 4 ระยะ, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Industrial Operations Development 2015 (CIOD 2016)), 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี
ชวัลวิทย์ อิสสรารักษ์ และอมรรัตน์ ชุมภู, (2016), การศึกษาความต้องการผู้ใช้งาน เพื่อลดเวลาการวิเคราะห์ของฝ่ายซ่อมบำรุง โดยการปรับปรุงหน้าจอแสดงผลเครื่องจักรด้วยโปรแกรม PLC, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Industrial Operations Development 2015 (CIOD 2016)), 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี
สุรินทร์ แก้วอำภัย และอมรรัตน์ ชุมภู, (2016), การพัฒนาโปรกแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการอะไหล่ซ่อมบำรุงของเครื่องจักร กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Industrial Operations Development 2015 (CIOD 2016)), 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี
วิภูษิต ทองยี่สุ่น และอมรรัตน์ ชุมภู, (2015), การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบสั่งผลิต กรณีศึกษา หน่วยงานเลเซอร์ โรงงานผลิตกันชนรถยนต์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (The 6th Conference on Industrial Operations Development 2015 (CIOD 2015)), กรุงเทพฯ
เศรษฐ อิ่มกมลไมตรี ลัดดาวัลย์ พินเขียว และอมรรัตน์ ชุมภู, (2015), การจัดทำมาตรฐานการทำงาน เพื่อลดเวลาในการสุ่มตรวจขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการศึกษาการทำงาน, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (The 6th Conference on Industrial Operations Development 2015 (CIOD 2015)), กรุงเทพฯ
มาลินี แก้วสว่าง และอมรรัตน์ ชุมภู, (2014), การจัดตารางการผลิตของเครื่องจักร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์, งานประชุมวิชาการในประเทศ National Graduate Research Conference 2014: KMUTNB’s 55th, กรุงเทพ
บุตรดี ศรีน้อย และอมรรัตน์ ชุมภู, (2014), การลดปริมาณของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง, งานประชุมวิชาการในประเทศ National Graduate Research Conference 2014: KMUTNB’s 55th, กรุงเทพ
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  การกำหนดความต้องการของลูกค้าด้วยเทคนิค QFD, อมรรัตน์ ปินตา และก้องเดชา บ้านมหิงษ์, นิตยสาร Industrial Technology Review, ฉบับที่ 99 กรกฎาคม 2545, หน้า 118-121 (ISSN 0859-0095).