ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : รศ.ดร. นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
  : Assoc. Prof. Dr.Nantakrit Yodpijit
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ext 8131, 081-829-3840, 095-656-5936
อีเมล์ : ntk@kmutnb.ac.th, nantakrit@gmail.com, nantakrityodpijit@gmail.com
 
 

Education:

 • Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Tech, USA
 • M.S. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Tech, USA
 • M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA
 • M.Eng. (Industrial Management Engineering), KMUTNB, Thailand
 • B.Eng. (Industrial Engineering), KMUTNB, Thailand

 

Research and Teaching Interests:

 • Human Factors Engineering and Ergonomics
 • System Safety and Safety Engineering
 • Risk Assessment and Analysis
 • Patient Safety and Healthcare Systems Improvement
 • Medical Devices Design and Development
 • Computerized Prosthetics and Orthotics
 • Wearable Sensors
 • Assistive Technology, Rehabilitation Engineering, and Computational Pathology in Breast Cancer
 • Work System Design and Improvement for People with Diabetes, Heart Disease, Hypertension, and Breast Cancer
 • Design for Aging and Disabilities Study
 • Transportation Safety (Air, Rail, Road, and Water)
 • Warning Systems Design and Evacuation Plan  
 • Sociotechnical System (Macroergonomics)
 • Work Measurement and Methods Engineering (Work Study)
 • Power Plant Design, Construction and Management for Sustainability
 • Waste to Energy Power Plant using Plasma Gasification Technology  
 • Noise Reduction Systems (with an Emphasis on Active Noise Control) for Large-Scale Industries
 • The Global Positioning System (GPS) / Tracking Systems
 • Fire Safety / Fire Protection Systems
 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ