ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
  : Asst. Dr. Vichai Rungreunganun
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา,กรรมการบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 8140
อีเมล์ : r_vichai@yahoo.com,vichair@kmutnb.ac.th
 
 

คุณวุฒิ
วท.บ.(ฟิสิกส์)จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วศ.ม.(วิศวกรรม อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ด.(วิศวกรรม อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Industrial Plant

Industrial Cost Analysis and Budgeting

Dynamic Programming and Stochastic Modeling

Advanced Industrial Engineering Seminar

Industrial Cost Analysis and Budgeting

Advanced Engineering Cost Analysis

Production and Operation Management

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ