ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร. เปรมพร เขมาวุฆฒ์
  : Asst. Dr. Premporn Khemavuk
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา, ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE)
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 8135
อีเมล์ : ppm@kmutnb.ac.th
 
 

Education background

Ph.D (Industrial Engineering), The University of New South Wales, Australia.

M.Eng.Sc (Industrial Engineering), The University of New South Wales, Australia.

B.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Teaching/Research areas

- Warehouse management and performance measurement

- Logistics and supply chain management

- Manufacturing strategy management

- Advanced quality management

- Production planning

 

 
วารสารนานาชาติ (International Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions & Patents)
ยังไม่มีผลงานวิจัย
 
  ยังไม่มีบทความวิชาการ