ลืมรหัสผ่าน   

 
No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ)  หลักสูตร/การจัดการเรียน-การสอน

  บริการนักศึกษา

  คู่มือนักศึกษา

  คู่มือปริญญานิพนธ์

  กิจการนักศึกษา

  • ทดสอบกิจการนักศึกษา

  คู่มือวิทยานิพนธ์

  วิทยานิพนธ์ online

  การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

  Template Poster

  เอกสารบรรยายเรื่อง “How to achieve Ph.D. How to write a good article” โดย Dr.Andreas Riel

  template presentation IE

  ปรับแก้ไขปฏิทินโปรเจค 1 ปีการศึกษา 2558