ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ
รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ธนสาร อินทรกำธรชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.วรพจน์ มีถม
หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา, ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE)
ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล
อาจารย์ประจำภาควิชา,กรรมการบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชา, หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ (ศวม)
รศ.ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ
อาจารย์ประจำภาควิชา
ดร.ณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพย์วรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.อมรรัตน์ ชุมภู
อาจารย์ประจำภาควิชา
ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ
นางอรนุช อาลีมีน
นายนันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ
นางสาวภิญญดา หาธรรม
นางสาวพัชรินทร์ นันทจันทร์
นางสาววิชญาดา ราศรี
นายสุวัฒน์ โสภา
นางสาวฉวีวรรณ สิทธิ์ดา
นางสาวจุฑารัตน์ รังสิมันตุชาติ
ผังการไหลข้อมูล
  การจัดซื้อและควบคุมครุภัณฑ์ เงินรายได้ โดยวิธีสอบราคา
 • ผังการไหลแสดงขั้นตอน
 • ตัวอย่างเอกสาร
  การจัดซื้อ/จ้างโครงงานนักศึกษา
 • ผังการไหลแสดงขั้นตอน
 • ตัวอย่างเอกสาร
  การจัดซื้อ/จ้างวัสดุสํานักงาน/ห้องปฏิบัติการ
 • ผังการไหลแสดงขั้นตอน
 • ตัวอย่างเอกสาร
  การจัดซื้อและควบคุมครุภัณฑ์เงินรายได้โดยวิธี ตกลงราคา
 • ผังการไหลแสดงขั้นตอน
 • ตัวอย่างเอกสาร
  เกี่ยวกับการจ้าง
 • ตัวอย่างเอกสาร
คู่มือและเอกสารสำหรับอาจารย์