ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ถาม - ตอบ(FAQ)
 
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ตามที่สถานันฯ กำหนด (22 หน่วยกิต) ได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่นักศึกษาจะต้องดำเนินการเขียนคำร้องทัวไป พร้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเกินเกณฑ์ (22 หน่วยกิต) และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา , สำเนาเอกสารการลงทะเบียน(ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว) เพื่อให้ภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป
 
2. หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีใน เทอมก่อนหน้าที่แผนการศึกษาของภาควิชาฯ กำหนดไว้ สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ นักศึกษาสามารถทำได้แต่นักศึกษาจะต้องดำเนินการตรวจสอบว่ารายวิชาดังกล่าว มีรายวิชาบังคับก่อนหรือไม่ หากมรนักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับก่อน จึงสามารถลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวได้
 
3. นักศึกษาต้องการลงรายวิชาอื่นๆ (ที่ภาควิชาไม่ได้ขอเปิด) ของนอกคณะ สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ ทำได้ โดยขอให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลของการลงทะเบียน ชื่อ และรหัวรายวิชา และคณะฯ ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน พร้อมกับการลงนามในการยินยอมให้ลงทะเบียนเรียนของผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ในเอกสารคำร้องดังกล่าวโดยส่งให้กับภาควิชาฯ เพื่อเสนอต่อให้คณะ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาฯ เพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
 
4. การลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับก่อนรายวิชาต่อเนื่อง สามารถลงเรียนพร้อมกันได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้
 
5. การลงทะเบียนเรียนล่าช้า / เพิ่มรายวิชาล่าช้า / ถอนรายวิชาล่าช้า ต้องทำอย่างไร
คำตอบ นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวที่ล่าช้า เสนอกับภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
 
6. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 17 หน่วยกิตได้หรือไม่(ในกรณีเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)
คำตอบ ได้ แต่นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา และสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ลงไปแล้ว เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป
 
7. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ำสุด /สูงสุด ได้กี่หน่วยกิต
คำตอบ ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนได้ 9-22 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาปกติ)
ลงทะเบียน ได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)
ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 
8. นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่มล่าช้า / เปลี่ยนตอนล่าช้า กรณีพิเศษ สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ ได้ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนิน การ ได้ทันตามระยะเวลาให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษาและสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ ลงไปแล้ว เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป
 
Page: 1 of 1 page(s)
Page 1