ลืมรหัสผ่าน   

 
No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ)หลักสูตรการศึกษา
 

Download หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551))
Doctoral and Master of Engineering Program in Industrial Engineering (DIE and MIE)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร