ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

หัวข้อหลัก
หัวข้อเรื่อง *
รายละเอียด *
ผู้ติดต่อ *
E-mail *
 
captcha
ระบุรหัสภาพในกล่องด้านล่างให้ถูกต้อง
รหัสภาพ
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


โทร. 0 2913-2500 Ext. 8134-5
โทรสาร 0 29122012หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล a.krisada (at) gmail.com, krisadaa (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ext: 8136
ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี kusol.p (at) eng.kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8141
ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ chayathachp (at) kmutnb.ac.th 02-5874842 ต่อ 107
ผศ.ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์ chu (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8133
ดร.ณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพย์วรรณ nst (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8133
ผศ.ดร.ธนสาร อินทรกำธรชัย thanasani (at) kmutnb.ac.th, intara99 (at) yahoo.com 02-5874842 ต่อ 106
รศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ teeradejw (at) kmutnb.ac.th, teeradej.wuttipornpun (at) gmail.com 02-555-2000 ต่อ 8141
รศ.ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร nantakrit.y (at) eng.kmutnb.ac.th, ntk (at) kmutnb.ac.th, nantakrit (at) gmail.com, nantakrityodpijit (at) gmail.com 02-555-2000 ext 8131, 095-656-5936, 093-654-5936,
ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ pipatph (at) hotmail.com, pipatph189 (at) gmail.com 02-555-2000 ต่อ 8140,8134
รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร ytc (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8131
ผศ.ดร.วรพจน์ มีถม warapojm (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 117
ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ r_vichai (at) yahoo.com,vichair (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8140
ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ scc (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8510
รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร somkiatjongprasithporn07 (at) gmail.com 0 2555 2000 ต่อ 8529
ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ siravit.s (at) eng.kmutnb.ac.th
ผศ.อมรรัตน์ ชุมภู apt (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8135
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล athakorn (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8135
ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ ppm (at) kmutnb.ac.th 02-555-2000 ต่อ 8135
สำนักงานภาควิชา
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ : เครื่องหมาย (at) ให้แทนด้วย @