ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยเริ่มเป็นโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมัน และมีการพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับในระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี จนกระทั่งปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนจนถึงชั้นสูงสุดปริญญาเอก มีอายุรวมถึงปัจจุบัน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการเริ่มดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และเริ่มดำเนินการจัดตั้งโดยคณะกรรมการจัดตั้ง ดังนี้
               1. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร
               2. อาจารย์สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร
               3. อาจารย์ชัยพร  วงศ์พิศาล
               4. ผศ. สมศักดิ์  ตรีสัตย์

          ตำแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการจัดตั้งเมื่อปี 2535 โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การดำเนินการรับนักศึกษามีการเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นรุ่นแรกที่รับนักศึกษา 1 ห้อง จำนวน 30 คน โดย ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นคนแรก ขณะที่มีการจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MIE) มาก่อนแล้วตั้งแต่ 3 รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ผู้ที่เริ่มพัฒนาหลักสูตรและรับผิดชอบโครงการคือ รศ. ดร. สถาพร  เขียววิมล  มาล่วงหน้าโดยจัดหลัก สูตรฝากไว้กับภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตและเจ้าหน้าที่ชื่อคุณนุชนาถ  ฉิมคล้าย  ปัจจุบันเป็นภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

         ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537  อาจารย์ของภาค วิชา วิศวกรรมอุตสาหการมีจำนวนมากขึ้น โดยมีอาจารย์ในช่วงนั้นเพิ่มมาใหม่อีก 2 ท่าน คือ อาจารย์สมชาย  พรชัยวิวัฒน์ และอาจารย์    ยง ยุทธ์  พฤกษชาติ  คณะได้มีการ แต่งตั้งอาจารย์สมเกียรติ  จง ประสิทธิ์พร เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และรวมหลักสูตรปริญญาโทเข้ามาไว้รวมที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมกับการเสนอหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการผ่านคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งภาควิชาฯ เมื่อปี 2538 และได้รับความเห็นชอบและผ่านกฤษฎีการ เมื่อ 21 พ.ย. 2538 ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกองที่ผ่านความเห็นชอบอย่างเป็นทางการที่สามารถ ขอรับความสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลได้เป็นหน่วยงานสุดท้ายของมหาวิทยาลัยใน ขณะนั้น

       ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะให้ หน่วยงานของราชการต้องพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ยอมให้มีการจัดตั้ง หน่วยงานใหม่ หรือขออัตราข้าราชการใหม่เพื่อแก้ภาวะวิกฤติทางการเงินให้มากที่สุด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงมีแนวคิดที่จะช่วยประเทศชาติ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมระดับผู้บริหาร  (X-MIE) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่จะให้ความรู้ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนให้สามารถพัฒนาองค์กรตนเอง เพื่อเอาชนะภาวะวิกฤตดังกล่าว หลักสูตรนี้จัดสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่กำลังเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอยู่ แล้วเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา รวมจำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาที่ต้องศึกษาแบบวิชาบังคับ 3 วิชา จำนวน 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก 7 วิชา จำนวน 21 หน่วยกิต และเป็นวิชาปัญหาพิเศษ 6 หน่วยกิต  ต่อมาในปีพ.ศ. ........ วิชาปัญหาพิเศษเปลี่ยนเป็น      สารนิพนธ์     6 หน่วยกิต และเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมรับนักศึกษาแล้ว 11 รุ่นที่สถาบันฯ และเมื่อปี 2550 เริ่มรับนักศึกษาที่ศูนย์ระยอง เป็นรุ่นแรกปัจจุบันรวม 2 รุ่น และมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกขึ้นเมื่อพ.ศ. ...........  และ รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 5 คน ปัจจุบันมีการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อพ.ศ. 2548  มีนักศึกษาจำนวน 7 คน

1.เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และมีความเหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม
2.เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม
3.เพื่อให้บริการทางวิชาการ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตหการ แก่สังคม

 


“ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีความเป็นเลิศทางด้านวิชา และวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ”

 

  

- จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

 

- ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

- ส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดีงาม

 

 

 

 

"เป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่าง ๆ ของวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และพัฒนาบัณฑิต

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ"

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  ดังต่อไปนี้


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


เป็นหลักสูตร
4 ปี เรียนเต็มเวลา  รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือ ม.6 โดยจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของสถาบันฯ หรือการสอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545  มีจำนวนหน่วยกิตรวม  142 หน่วยกิต

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สหกิจศึกษา , วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

 


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนเต็มเวลา รับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญา วศ.บ. ทุกสาขา หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี และจะต้องผ่าน การสอบคัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย วิชาที่สอบ คัดเลือกได้แก่ ภาษาอังกฤษการควบคุมคุณภาพ สถิติวิศวกรรม การศึกษางาน การวิจัยดำเนินงานและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2545   มีจำนวนหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต แบ่งออกเป็นรายวิชา  25  หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการสำหรับผู้บริหาร)

เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน  รับผู้ที่สำเร็จ ปริญญาตรี วศ.บ. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งระดับผู้บริหารในหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาลและดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมินโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้  ตลอดหลักสูตรมี 37 หน่วยกิตประกอบ ด้วยรายวิชา 31 หน่วยกิต และวิชาปัญหาพิเศษ 6 หน่วยกิต ผู้ที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องชำระเงินอุดหนุนการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท และเก็บไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาตามหลักสูตร


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนเต็มเวลา  รับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญา วศ.บ.  ทุกสาขา  จะรับนักศึกษาปีแรก ในปี พ.ศ. 2547


หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
    1.1 ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรตามแผนการเรียนแบบ  1  (1)  และแบบ  2  (1)  ต้องสำเร็จปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์   หรือเทียบเท่าโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  3.50   หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   โดยผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรตามแผนการเรียนแบบ  2  (1)   อาจเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  18  หน่วยกิต   และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.50  ทั้งนี้การพิจารณาเข้าศึกษาในหลักสูตรตามแผนการเรียนแบบต่าง ๆ  ของผู้เข้าศึกษา   ต้องได้รับการเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการก่อน
2.    สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
    2.1   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามแผนการเรียนแบบ  1(2)  ต้องสำเร็จปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  3.75   และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมาแล้วอย่างน้อย  1  เรื่อง  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร  ตามแผนการเรียนแบบ  2  (2)   ต้องสำเร็จปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการทำวิทยานิพนธ์  หรือเทียบเท่า   โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  3.25  ทั้งนี้การพิจารณาเข้าศึกษา  ในหลักสูตรตามแผนการเรียนต่าง ๆ  ของผู้เข้าศึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

 

 

เป็นหลักสูตร 5 ปี เรียนเต็มเวลา  รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ช. หรือ ม.6 โดยจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของสถาบันฯหรือการสอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2547  มีจำนวนหน่วยกิตรวม  163  หน่วยกิต

ยุทธศาสตร์

วิศวกรรมของเรา

ผลงานด้านการวิจัย

1.    งานวิจัยด้านการยศาสตร์
2.    งานวิจัยด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
3.    งานวิจัยด้านการบริหารความเสี่ยง
4.    งานวิจัยด้าน  Logistics and Supply chain
5.    งานวิจัยด้าน  Reverse Logistics
6.    งานวิจัยด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ
7.    งานวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (CAD/CAM)


ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab)

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ (Ergonomics Lab)

เว็บ Link เกี่ยวกับ Ergonomics http://hfe.ie.kmutnb.ac.th


 

 

ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ

 

 

 

ห้องปฏิบัติการ Vibration and Sound

 

 

 

ห้องปฏิบัติการการศึกษางาน (Work Study)


โดยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จะให้บริการด้านข้อมูลและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและเพื่อการทำวิจัย